1148 DESOTO STATION
1286 BLAKE HOSPITAL TRANSFER POINT
1287 59TH ST W/38TH AVE W (YMCA)
1337 CORTEZ RD W/103RD ST CT W (PARADISE BAY)
1463 CORTEZ RD W/47TH ST W
1464 CORTEZ RD W/51ST ST W
1485 CORTEZ RD W/47TH ST W
1600 COQUINA BEACH
1602 GULF DR S/COQUINA BEACH
1603 GULF DR S/13TH ST S
1604 GULF DR S/8TH ST S
1605 GULF DR S/4TH ST S
1606 GULF DR S/BRIDGE ST NB
1607 GULF DR N/2ND ST N (CITY HALL)
1665 GULF DR N/2ND ST N (CITY HALL)
1666 GULF DR S/BRIDGE ST SB
1668 GULF DR S/5TH ST S
1669 GULF DR S/9TH ST S
1670 GULF DR S/COQUINA BEACH
1671 GULF DR S/6TH ST S
1674 GULF DR S/13TH ST S
1700 CORTEZ RD W/127TH ST W
1701 CORTEZ RD W/124TH ST W
1702 CORTEZ RD W/121 ST CT W
1704 CORTEZ RD W/115TH ST W
1705 CORTEZ RD W/7TH ST W (SARASOTA BAY)
1707 CORTEZ RD W/101ST ST W
1708 CORTEZ RD W/INDEPENDENCE DR
1709 CORTEZ RD W/MT VERNON DR
1710 CORTEZ RD W/CORAL BLVD
1711 CORTEZ RD W/87TH ST CT W
1712 CORTEZ RD W/86TH ST W
1713 CORTEZ RD W/80TH ST W
1714 CORTEZ RD W/75TH ST W
1715 CORTEZ RD W/71ST ST W
1716 CORTEZ RD W/67TH ST W
1717 CORTEZ RD W/66TH ST W
1718 CORTEZ RD W/TIMBER LN
1719 CORTEZ RD W/56TH ST W
1720 CORTEZ RD W/CAPE VISTA DR (WALMART)
1721 CORTEZ RD W/51ST ST W
1722 CORTEZ RD W/43RD ST W
1723 CORTEZ RD W/WILDEWOOD SPRINGS BLVD
1724 CORTEZ RD W/37TH ST W
1725 CORTEZ RD W/CALM HARBOR ST
1726 CORTEZ RD W/30TH ST W
1727 CORTEZ RD W/28TH ST W
1728 CORTEZ RD W/26TH ST W
1729 CORTEZ RD W/24TH ST W
1730 CORTEZ RD W/20TH ST W
1731 CORTEZ RD W/17TH ST W
1732 CORTEZ RD W/14TH ST W (CORTEZ PLAZA)
1733 CORTEZ RD W/9TH ST W
1734 CORTEZ RD W/5TH ST W
1738 9TH ST W (MID MALL AREA)
1739 301 BLVD W/3RD ST W (DESOTO MALL)
1751 CORTEZ RD W/14TH ST W
1752 CORTEZ RD W/18TH ST W
1753 CORTEZ RD W/20TH ST W
1754 CORTEZ RD W/24TH ST W
1755 CORTEZ RD W/28TH ST W
1757 CORTEZ RD W/32ND ST W
1758 CORTEZ RD W/34TH ST W
1759 CORTEZ RD W/40TH ST W
1770 CORTEZ RD W/43RD ST W
1771 CORTEZ RD W/CAPE VISTA DR (WALMART)
1772 CORTEZ RD W/56TH ST W (CORTEZ COMMONS)
1773 59TH ST W/43RD AVE W (CORTEZ COMMONS)
1774 59TH ST W/40TH AVE W
1775 59TH ST W/38TH AVE W (YMCA)
1776 59TH ST W/36TH AVE W
1777 59TH ST W/33RD AVE DR W
1778 59TH ST W/29TH AVE W
1779 59TH ST W/TANGLEWOOD DR
1780 59TH ST W/POINTE WEST BLVD
1781 21ST AVE W/61ST ST W
1782 21ST AVE W/BLAKE OUTPATIENT CENTER
1783 59TH ST W/POINTE WEST BLVD
1784 59TH ST W/29TH AVE W
1785 59TH ST W/33RD AVE W
1786 59TH ST W/36TH AVE W
1788 59TH ST W/40TH AVE W
1789 59TH ST W/42ND AVE W
1790 CORTEZ RD W/60TH ST CT W
1791 CORTEZ RD W/63RD ST W
1792 CORTEZ RD W/66TH ST W
1793 CORTEZ RD W/ROYAL BLVD
1794 CORTEZ RD W/71ST ST W (PARADISE BAY)
1795 CORTEZ RD W/75TH ST W
1796 CORTEZ RD W/80TH ST W
1797 CORTEZ RD W/81ST ST W
1798 CORTEZ RD W/PALMA SOLA BLVD
1799 CORTEZ RD W/92ND LN W
1800 CORTEZ RD W/CATALINA DR
1801 CORTEZ RD W/THE WATERWAY
1802 CORTEZ RD W/37TH ST W
1803 CORTEZ RD W/103RD ST CT W (PARADISE BAY)
1804 CORTEZ RD W/EAST OF 18TH ST W
1805 CORTEZ RD W/BAMBOO TER
1807 CORTEZ RD W/123RD ST CT W
1808 CORTEZ RD W/124TH ST CT W
1809 CORTEZ RD W/7TH ST (SARASOTA BAY)
1810 CORTEZ RD W/115TH ST W (CORTEZ VILLAGE)
1811 CORTEZ RD W/121ST ST CT W